ennlde
ennlde

Privacy Policy

The Privacy statement for Visitors applies to everyone who visits the website(s) of Leapstrat VoF

1. Beheer1. Management
De website www.The website www.leapstrat.com and all related (sub) domain names (hereinafter referred to as Leapstrat ) are managed by Leapstrat VoF .

2. Gegevens van bezoekers2. Visitor data

2a Some data resulting from one or more visits to Leapstrat are permanently stored, but anonymously. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.The data will therefore never be traceable to a person or organization unless it is registered for a newsletter or promotion by means of name and email address.
2b Leapstrat ensures good security of the stored data. Leapstrat kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Leapstrat can use the information provided by the customer for the following purposes:
2c The sending of one or more e-mails such as, but not limited to, an e-mail containing login details.
2d Bringing (occasionally) the attention of a product, tip, dexterity, etc. , of which Leapstrat thinks it can contribute to a more successful website for the visitor.

3. Cookies3. Cookies
3a Leapstrat maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.3a Leapstrat uses cookies to optimize the functionality of certain pages of the website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies are small text files that are placed on the visitor’s computer by a page of the website. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Such a cookie stores information such as certain preferences of the visitor. Daardoor kan Leapstrat de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. As a result, Leapstrat can be of even better service to the visitor during a next visit.
3b The visitor can determine for himself how cookies should be handled.3c  Via Google Analytics worden op Leapstrat .Via Google Analytics on Leapstrat.com geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld.com collected anonymized data on surfing behavior. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. This way we can see how visitors like you use the website. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. We use this information to make informed decisions about the design of our website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. We also optimize the operation of the website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen: To enable careful processing, we have taken the following measures:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; • We have signed a processor agreement with Google;
• We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; • We have masked the last octet of the IP address;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet; • We have disabled all the opportunities Google offers to “share data with Google”;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. • We do not use other Google services in combination with the Google Analytics cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt -out Browser Add-on . If you do not want your anonymized data to be sent to Analytics, you can use the Google Analytics Opt-out Browser Add-on . De add-on voorkomt dat de JavaScript -code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript code (ga.js, analytics.js and dc.js) running on websites from sharing visitor activity information with Google Analytics.
3c Cookies can always be removed from a computer, again via the browser.

4. Vragen 4. Questions
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij Leapstrat . Visitors can contact Leapstrat with their questions about this Privacy Statement . De contactgegevens staan onderaan deze pagina. The contact details are at the bottom of this page.

5. Inzagerecht 5. Right of inspection
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. You have the right to request insight, correction and deletion of your data.  

6. Disclaimer 6. Disclaimer
Leapstrat is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Leapstrat is entitled to change the content of the Privacy statement without the visitor being informed. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. The implementation of the change on the website is sufficient for this.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij Leapstrat . Privacy Statement for Customers complements the Privacy Statement for Visitors and applies to anyone who places an order with Leapstrat .

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden: 1. Information provided by the customer:
Leapstrat kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: Leapstrat can use the data provided by the customer for the following purposes:
1a Het verwerken van een opdracht . 1a Processing an assignment .
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 1b The sending of one or more e-mails that relate to the ordered, such as, but not limited to, an e-mail containing login details.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera , waarvan Leapstrat denkt dat het kan bijdragen tot het succes van de klant. 1c Bringing (occasionally) the attention of a product, tip, dexterity, etc. , of which Leapstrat thinks it can contribute to the success of the customer.

2. Gegevens verstrekken aan derden 2. Providing data to third parties
Gegevens die door de klant op de Leapstrat website(s) zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Data provided by the customer on the Leapstrat website (s) will never be passed on to third parties. Er is echter een uitzondering op deze regel: There is, however, an exception to this rule:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 2a When a court order has been issued to provide information.

3. Security
De gegevens die de klant op de Leapstrat website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. The information provided by the customer on the Leapstrat website (s) is stored in a secure environment.

4. Aanpassing van klantgegevens 4. Adjustment of customer data
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. The customer has the possibility to change the information provided at any time. Leapstrat kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Leapstrat voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. In such a case Leapstrat can ask the customer to pass on the change in a manner prescribed by Leapstrat and in some cases identification may be required.

Vragen of klachten? Questions or complaints?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Do you have a question or complaint about the use of your personal data? Neem dan alsjeblieft via e-mail contact met ons op. Please contact us by e-mail. Je kan deze mail sturen aan: info@ Leapstrat . You can send this mail to: info @ Leapstrat.com 
Are you not satisfied with our answer and do we not come out together? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens . Then you can contact the Personal Data Authority .

Onze contactgegevens Our contact information

Leapstrat Leapstrat   | |   Kleine Houtweg37 Small Houtweg37   | |   20 12 20 12 CB CB   HAARLEM HAARLEM   | |   06 – 2952 6605 06 – 2952 6605   | |   info@ leapstrat.com info @ leapstrat.com